Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 321/RMČ/2014


k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k odstranění méně závažných chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2014


- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2013

příjmy 283.337,56 tis. Kč

výdaje 292.852,91 tis. Kč

z toho:

kapitálové 65.886,79 tis. Kč

běžné 226.966,12 tis. Kč

financování 9.515,35 tis. Kč


- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2013 s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 91.003 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2013 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 24. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ