Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 334/RMČ/2014


k vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na služby "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


obsah protokolu "zpráva o posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 30. 5. 2014 vypracovaný hodnotící komisí k nad limitní veřejné zakázce "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14"


II. r o z h o d l a


o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče YOUR SYSTEM, spol. s r. o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha - Chodov, IČ: 00174939, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony, týkající se výběru nejvhodnější nabídky uchazeče k nad limitní veřejné zakázce na služby "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14" a dále veškeré úkony k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

T: ihned


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KT OI, OŘEŠ, OPKČ