Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 337/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN 1 kV do pozemku parc. č. 2817, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě umístění kabelového vedení 1kV do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu 6 680 Kč bez DPH

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě umístění vedení 1kV do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s.


T: 30. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI