Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 338/RMČ/2014


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most o výměře 14 m 2 za účelem umístění a provozování letní předzahrádky v ulici Maňákova na období od 2. 6. do 30. 9. 2014 mezi MČ Praha 14 a žadatelkou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most s žadatelkou


T: 30. 5. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ