Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 339/RMČ/2014


ke změně osoby nájemce části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, díl č. 22 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 1761, 2830/1 a 2832 v k. ú. Kyje, mezi MČ P14 a novým nájemcem - paní Františkou Janečkovou


II. s o u h l a s í


s ukončením nájemní smlouvy č.j. 0338/2013/OSMI_OddMD ze dne 7. 10. 2013 výpovědí, ve lhůtě 1 měsíce, z důvodu neplacení nájemného

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. sdělit žadateli stanovisko Rady MČ Praha 14

2. ukončit nájemní smlouvu výpovědí


T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI