Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014

 

č. 725/RMČ/2014

 

k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2015 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, na podporu Zdravé MČ - MA 21 a podporu činnosti tělovýchovných zařízení


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2015 pro oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - místní Agendy 21 v celkové částce podle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

 

1. zajistit vyhlášení grantů MČ Praha 14 v oblasti 2 pro rok 2015

T: 19. 12. 2014

 

2. předložit Radě MČ Praha 14 návrh na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení v roce 2015 v oblasti 2

T: 15. 2. 2015

 

3.  předložit Radě MČ Praha 14 návrh na přidělení grantů v oblasti 2

T: 31. 3. 2015

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ