Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 590/RMČ/2016


k podpoře žádosti o finanční příspěvek u MHMP na revitalizaci skate parku u objektu PlechárnaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í a p o d p o r u j e


žádost spolku 3B o finanční dotaci na revitalizaci plochy skate parku u objektu KC Plechárna v rámci Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy hl. m. Praha na rok 2017 v oblasti II. Rozvoj sportovní infrastruktury


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


informovat spolek 3B o výsledku jednání RMČ Praha 14


T: 14. 11. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OSM, OPKČ