Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 600/RMČ/2016


k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti internet"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti internet"


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce včetně návrhu smlouvy


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti internet"


T: 30. 11. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ