Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


47. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 11. 11. 2016


č. 603/RMČ/2016


k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku (zahrádky) parc. č. 2020, díl č. 173 o výměře 338 m 2 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pořadí nabídek ke zveřejněnému záměru na pacht části pozemku (zahrádky) parc. č. 2020, díl č. 173 v k. ú. Kyje


II. s o u h l a s í


s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc. č. 2020, díl č. 173, k. ú. Kyje s panem Petrem ©petou, bytem Vodňanská 659/53, Praha 9

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 2020, díl č. 173 v k. ú. Kyje s panem Petrem ©petou

T: 30. 11. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘE©