Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 27. 2. 2017


č. 132/RMČ/2017


k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2017Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e


přidělení dotací žádostem v podoblasti 2A) podpora kultury a umělecká činnost 2B) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity a podoblasti 2C ) podpora Zdravé MČ - MA 21 a 2D) podpora činnosti tělovýchovných zařízení podle seznamu v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního programu

T: 31. 3. 2017

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 15. 4. 2017

3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení dotací v oblasti 2 žádostem spadajícím do rozhodnutí tohoto orgánu dle platné legislativy

T: 7. 3. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ