Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 13/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity", na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:


pro dílčí část 1) Cvičení rodičů s dětmi, pohybové aktivity

obchodní firma: Dům dětí a mládeže Praha 9

sídlo: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9

IČO: 67365779


pro dílčí část 2) Kurz sebeobrany pro seniory

obchodní firma: XMA s.r.o.

sídlo: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 932/32

IČO: 26932369


pro dílčí část 3) Kurz tai chi pro seniory

obchodní firma: Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.

sídlo: Praha 4, Kyje, Sicherova 1606/13

IČO: 07462654


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity" s rozhodnutím zadavatele

T: 21. 1. 2019

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity"


T: 31. 1. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘEŠ