Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


4. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 1. 2019


č. 5/RMČ/2019


k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru

" Kompostárna Horní Lada"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), záměru "Kompostárna Horní Lada"


II. p o ž a d u j e,

1. aby fáze rozkladu probíhala v kryté hale s příslušnou vzduchotechnikou

2. aby hlučné činnosti (štěpkovače dřevní hmoty a prosévací zařízení) byly prováděny v obezděném prostoru/hale

3. řešit napojení kompostárny i od jihozápadu od ulice U Technoplynu

4. zpřehlednit stavebními úpravami křižovatku Objízdná x Nedokončená, aby provoz byl plynulý a bezpečný a koordinovat tuto křižovatku s připravovanou rekonstrukcí křižovatky Českobrodská x Broumarská


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


prosazovat vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru "Kompostárna Horní Lada" na Magistrátě hl. m. Prahy - odboru ochrany prostředí

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: ODOP, KS ÚÚR