Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 10. 6. 2019


č. 328/RMČ/2019


k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" v roce 2019Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


doporučení komise pro sociální věci pověřené hodnocením projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí dotací z programu "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1


II. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s úspěšnými žadateli uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru schváleného usnesením č. 751/RMČ/2018 ze dne 10. 12. 2018


III. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými dle vzoru schváleného usnesením č. 751/RMČ/2018 ze dne 10. 12. 2018


T: 31. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS