Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 585/RMČ/2019


k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru

"Plnírna speciálních plynů - rozšíření výrobního závodu, Linde Gas a.s."



Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů záměru "Plnírna speciálních plynů - rozšíření výrobního závodu, Linde Gas a.s."


II. p o ž a d u j e


1. doplnit oznámení

- o vyvolanou dopravu navýšením kapacity výroby (rozbor-řešení), a to včetně vznikajících dopadů na prostředí

- o rozsah zasažených ploch ve vztahu k demografii území (zóna havarijního plánování)


2. řešit koordinaci a aktivní účastnictví s projektem cyklostezky A 24 Průmyslová - Jahodnice (ul. U Technoplynu)


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru "Plnírna speciálních plynů - rozšíření výrobního závodu, Linde Gas a.s." Magistrátu hl. m. Prahy - odboru ochrany prostředí

T: 1. 10. 2019













Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OD, OŽP, KS ÚÚR