Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 591/RMČ/2019


k návrhu na podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci investiční akce "Projekty ICT Smart Cities" na projekt "Bezpečnost do škol v MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci investiční akce "Projekty ICT Smart Cities" na projekt "Bezpečnost do škol v MČ Praha 14"


II. s o u h l a s í


se spolufinancováním způsobilých výdajů ve výši 30% z poskytnuté dotace z rozpočtu MČ Praha 14 a s financováním případných nezpůsobilých výdajů projektu "Bezpečnost do škol v MČ Praha 14"


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškeré kroky související s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci investiční akce "Projekty ICT Smart Cities" na projekt s pracovním názvem "Bezpečnost do škol v MČ Praha 14"

T: 13. 10. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OEF, OŘEŠ