Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 592/RMČ/2019


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň Českobrodská"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokoly z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň Českobrodská"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň Českobrodská"


o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:

Obchodní firma: Projekce dopravní Filip s.r.o.

Sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 287 14 792III. u k l á d á

Ing. Petrovi Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň Českobrodská" s rozhodnutím zadavatele

T: 21. 10. 2019

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň Českobrodská"

T: 30. 11. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD