Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 593/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného"


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného"

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného" komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného"

T: 25. 10. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD