Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 604/RMČ/2019


k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 4.698 Kč pro Základní školu, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2019/2020, poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN na období od 14. 10. 2019 - 30. 6. 2020


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Jaromíra Horníčka, ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru


T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská