Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 10. 2019


č. 606/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 947, parc. č. 921/48, katastrální území HostaviceRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 947, parc. č. 921/48, katastrální území Hostavice mezi městskou částí Praha 14 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupené na základě plné moci ze dne 13. 3. 2019 společností TEMO - TELEKOMUNIKACE a. s., zastoupené ZLÍNPROJEKT a.s. na základě plné moci ze dne 23. 11. 2018


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 947, parc. č. 921/48, katastrální území Hostavice se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupené na základě plné moci ze dne 13. 3. 2019 společností TEMO - TELEKOMUNIKACE a.s., zastoupené ZLÍNPROJEKT a. s. na základě plné moci ze dne 23. 11. 2018 za účelem realizace akce "RVDSL5817_ A_A_ CMDP2429-CMDP1HR OK - Osetá"

T: 29. 11. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OV, OD