Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 670/RMČ/2019


k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s vyhlášením dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2020 v celkové výši 1 mil Kč podle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14 pro dané období


2. se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2020 podle přílohy č. 4 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2020


T: 29. 11. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ