Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 52/RMČ/2020


k návrhu na ukončení nájemní smlouvy dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy k bytuRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2020 k bytu č. 4, který je situovaný ve druhém nadzemním podlaží domu č. p. 737, který stojí na pozemku parcelní číslo 221/654, katastrální území Černý Most, obec Praha dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, a to za podmínky ukončení původní nájemní smlouvy č. 122/2012

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., veškerá právní jednání související s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou dle výroku č. I tohoto usnesení

T: 29. 2. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT