Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 59/RMČ/2020


k návrhu na poskytnutí finančního daruRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč paní Lucii Trčkové

2. uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy a poskytnutí finančního daru dle bodu I. tohoto usnesení

T: 14. 2. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ