Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 60/RMČ/2020


k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 3.276,- Kč pro Základní školu, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2019/2020, poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN na období od 2. 1. 2020 - 30. 6. 2020

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická s udělením souhlasu k přijetí finančního daru poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN


T: ihned

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Chvaletická