Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 70/RMČ/2020


k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2020"

_


___


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2020"

II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Žďárský hotel JEHLA, s.r.o., IČO: 0695753, se sídlem Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou na plnění výše uvedené veřejné zakázky


III. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14
zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny 2020"

T: 28. 2. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ