Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020


č. 71/RMČ/2020


k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu (dle přílohy č. 1) na výdaje realizované v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni na základě usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu


2. finanční spoluúčast ve výši maximálně 194.230 Kč (10% z celkových nákladů na projekt)


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit podání žádosti o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na ministerstvo vnitra ČR


2. zajistit podání žádosti o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy


T: 7. 2. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ