Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 2. 2020

č. 74/RMČ/2020


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 757, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s úplatným převodem části pozemku parc. č. 757, k. ú. Černý Most


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru hospodaření s majetkem MHMP


T: 15. 2. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM