Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 145/RMČ/2021


ke schválení postupu při přijímání žádostí o poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s trváním nouzového stavu v období od 1. 1. 2021 pro nájemce nebytových prostor


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s přijímáním žádostí nájemců nebytových prostor v nemovitostech svěřených do správy městské části Praha 14 k poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % z čistého měsíčního nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 s tím, že slevu z nájemného je možné poskytnout jen těm nájemcům, na které se vztahují zákazy či omezení dle přijatých krizových opatření vlády v oblasti maloobchodu a služeb přijatých pro období prvního čtvrtletí roku 2021 na základě vyhlášeného nouzového stavu a kteří splňují všechny podmínky uvedené v čestném prohlášení v žádosti o poskytnutí slevy z nájemného

2. s tím, že žádost o poskytnutí slevy z nájemného mohou žadatelé podat nejpozději v termínu do 31. 05. 2021


II. s c h v a l u j e


vzor žádosti o poskytnutí slevy z nájemného dle přílohy č. 1


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. přijímání žádostí o poskytnutí slevy z nájemného a předložení těchto žádostí k rozhodnutí Radě městské části Praha 14

T: 31. 7. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM, OŘEŠ