Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 146/RMČ/2021


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a budoucím podnájemcem na užívání bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

T: 26. 3. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce