Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 148/RMČ/2021


k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2574/73 kat. území KyjeRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


podnět na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2574/73 kat. území Kyje


II. s o u h l a s í


s podnětem na změnu pozemku parc. č. 2574/73 funkční plochy OP pro stavbu rodinných domů za podmínky, že změna bude v souladu s urbanistickou studií Kyje-Hloubětín


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


• postoupit podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2574/73 kat. území Kyje pořizovateli ÚP odboru územního rozvoje MHMP

T: 31. 3. 2021

• informovat Zastupitelstv o m. č. Praha 14 o podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2574/73 v kat. území Kyje

T: 27. 4. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR