Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 149/RMČ/2021


k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Zkapacitnění Průmyslového polookruhuRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením záměru Zkapacitnění Průmyslového polookruhu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

II. z á s a d n ě n e s o u h l a s í


se záměrem Zkapacitnění Průmyslového polookruhu

• s rozšířením komunikace Průmyslová v úseku mezi Štěrboholskou radiálou a komunikací Českobrodskou na šestipruh

• s navrženými objízdnými trasami v době výstavby


III. p o ž a d u j e


• humanizaci vedení průmyslového polookruhu přes ulici Průmyslovou a přes Hloubětín

• zajistit prostupnost celého dotčeného území pro pěší i cyklisty

• provoz vozidel v době výstavby vést náhradně po Štěrboholské radiále, PO a Vysočanské radiále

• projednat záměr dle zákona


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření městské části Praha 14 k záměru Z kapacitnění Průmyslového polookruhu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1

T: 25. 3. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, OD