Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 153/RMČ/2021


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Kompletní příprava budoucího veřejného osvětlení v rámci akce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Kompletní příprava budoucího veřejného osvětlení v rámci akce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Kompletní příprava budoucího veřejného osvětlení v rámci akce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně"

II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Kompletní příprava budoucího veřejného osvětlení v rámci akce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně" komisi pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Kompletní příprava budoucího veřejného osvětlení v rámci akce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně"

T: 9. 4. 2021

¨Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ