Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 155/RMČ/2021

k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava sociálního zařízení v 2. - 8. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1072"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s akceptací nabídky dodavatele ITAR s.r.o., IČO: 61065765, se sídlem Vrchlického 50/105, 15000 Praha 5, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava sociálního zařízení v 2. - 8. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1072", za cenu 346.634,38 Kč bez DPH, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek", dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit právní jednání související s akceptací nabídky dodavatele ITAR s.r.o., IČO: 61065765, se sídlem Vrchlického 50/105, 15000 Praha 5, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava sociálního zařízení v 2. - 8. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1072", za cenu 346.634,38 Kč bez DPH Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 23. 3. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OI, OPKČ