Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 156/RMČ/2021


k zajištění připojení lokality k distribuční soustavě v rámci akce "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností PREdistribuce, a.s. k zajištění připojení lokality na napěťové hladině NN v rámci akce "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14"


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností PREdistribuce, a.s. k zajištění připojení lokality na napěťové hladině NN v rámci akce "Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14"

T: 30. 6. 2021


¨Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ