Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 158/RMČ/2021

k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 39, 40, 42, 43, 210/11, 210/10, 210/9, 210/8, 210/7, 210/2, 210/1 a 203/2, vše v k. ú. Černý Most, za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s objektem č. p. 1138/7 v k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemků a jejich částí parc. č. 39, 40, 42, 43, 210/11, 210/10, 210/9, 210/8, 210/7, 210/2, 210/1 a 203/2, vše v k. ú. Černý Most


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k úplatnému převodu pozemků a jejich částí parc. č. 39, 40, 42, 43, 210/11, 210/10, 210/9, 210/8, 210/7, 210/2, 210/1 a 203/2, vše v k. ú. Černý Most, odboru hospodaření s majetkem MHMP

T: 16. 4. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM