Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 3. 2021


č. 163/RMČ/2021

k uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce a uzavření Rámcové smlouvy o poskytování prací a služeb se společností SP Černý Most, s.r.o.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce č. j. 0579/2018/OI/1101 ze dne 11. 9. 2018 se společností SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2. uzavření Rámcové smlouvy o poskytování prací a služeb se společností SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 3. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OPKČ, OŘEŠ, OŽP, OHS, OD, OI, SP Černý Most, s.r.o.