Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 270/RMČ/2021


k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 739/RMČ/2020 a souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


revokaci svého usnesení č. 739/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020, které bylo přijato v tomto znění:

1. ,,Rada městské části Praha 14 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 90/2017 ze dne 20. 11. 2017 k 31. 12. 2020 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s paní XXXXXXX XXXXX-XXXXXX k bytu č. 6 o velikosti 2 + kk v č. p. 747, ul. Bobkova, k. ú. Černý Most, s účinností od 1. 1. 2021 - pouze v tiskové podobě


2. ,,s ukončením nájemní smlouvy č. 132/2020 ze dne 3. 6. 2020 k 31. 12. 2020 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s paní XXXXXXXX XXXXXXX k bytu č. 7 o velikosti 2 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, k. ú. Černý Most, s účinností od 1. 1. 2021 - pouze v tiskové podobě


II. s o u h l a s í


s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6, o velikosti 2 + kk v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou - 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o revokaci usnesení a o souhlasu s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 2 + kk v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou - 1 rok T: 30. 6. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT, žadatel