Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 276/RMČ/2021


k návrhu na schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj.: 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2020


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj.: 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2020 dle přílohy č. 4 - pouze v tiskové podobě a udělení plné moci k dodatku dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 a udělení plné moci dle výroku č. I.

T: 31. 5. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.