Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 277/RMČ/2021


k návrhu na schválení doporučení dalšího postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví bytového družstva, Ronešova a plk. Vlčka


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. oprávněnými zájemci o družstevní privatizaci v nemovitostech Ronešova a plk. Vlčka jsou ti nájemci, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, projeví zájem o členství v bytovém družstvu a plní všechny další povinnosti dle nájemní smlouvy a dle právních předpisů

2. zajištění právního postavení současných nájemců, kteří neprojeví zájem o privatizaci, uzavřením smlouvy u budoucí podnájemní smlouvě s městskou částí Praha 14 za stejných podmínek, které mají dle nájemní smlouvy

3. možnost změny doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou v bytech, které se nacházejí v privatizovaných nemovitostech, a to za podmínek uvedených v platných zásadách pro pronájem bytů

4. nabídnutí nájmu na dobu neurčitou u volných bytů v privatizovaných nemovitostech třetím osobám za podmínky odkupu pohledávky za nejvyšší cenu

5. ponechání si volných bytů v privatizovaných nemovitostech s možností následného prodeje družstevního podílu třetím osobám za tržní cenu (formou dražby)


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. činit právní jednání k provedení výroku č. I

T: 30. 9. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SMP14, a.s.