Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 278/RMČ/2021


k ukončení uzavírání smluv o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním

svatebních obřadů na území Matričního úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. informaci MV ČR č. 5/2021 k hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům, dle přílohy č. 1 usnesení


2. ukončení uzavírání smluv o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebních obřadů na území Matričního úřadu městské části Praha 14, dle přílohy č. 2 usnesení


II. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 221/RMČ/2019 ze dne 29. 4. 2019, v rozsahu jeho čl. III, IV a V


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit postup podle informace MV ČR č. 5/2021 k hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům, dle přílohy č. 1 usnesení

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ