Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 279/RMČ/2021


k vyjádření městské části Praha 14 k záměru "stavební úpravy a nástavba objektu bytového domu Konzumní" č. p. 1010/16, Praha Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


se záměrem "stavební úpravy a nástavba objektu bytového domu Konzumní" č. p. 1010/16, Praha Hloubětín, na pozemcích parc. č. 863/1 a 863/2 k. ú. Hloubětín, podle dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, zpracované společností PlantPoint s.r.o., datované listopad 2020


II. n e s o u h l a s í


se záměrem "stavební úpravy a nástavba objektu bytového domu Konzumní" z důvodu nedostatečného řešení dopravy v klidu na pozemku stavby


III. p o ž a d u j e


řešit dopravu v klidu pro celý objekt bytového domu na pozemku stavby dle § 33 odst 1) nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (PSP)


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit odboru výstavby ÚMČ Praha 14 vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci ke společnému řízení na záměr "stavební úpravy a nástavba objektu bytového domu Konzumní" č. p. 1010/16, Praha Hloubětín

T: 20. 5. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OV, KS ÚÚR