Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 282/RMČ/2021


k poskytnutí daru na podporu projektu Žákovské zastupitelstvo 2021

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí daru ve výši 18 000 Kč za účelem podpory příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 9 na základě darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 24. 5. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, KS OSPK