Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 283/RMČ/2021


k zahájení veřejné zakázky "Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na

učebnu MŠ Gen. Janouška" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky "Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14zajistit zahájení veřejné zakázky "Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF, MŠ Sluníčko