Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 284/RMČ/2021


k zahájení veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních

školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. p o v ě ř u j e

PhDr. Zuzanu Jelenovou, místostarostku městské části Praha 14


k formálním úpravám zadávací dokumentace na základě připomínek Operačního programu Praha - pól růstu ČR a informování vedení MČ Praha 14


IV. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14zajistit zahájení veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 14. 6. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Šimanovská, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Generála Janouška