Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 285/RMČ/2021


k zahájení veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních

školách - stavební práce" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahájení veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - stavební práce" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - stavební práce" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14zajistit zahájení veřejné zakázky "Vybudování polytechnických učeben na základních školách - stavební práce" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


T: 30. 5. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘEŠ