Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 291/RMČ/2021


k návrhu na schválení smlouvy o nájmu pozemkuRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o nájmu pozemku parcelní číslo 221/151 nacházející se v katastrálním území Černý Most, obec Praha, LV č.: 116 se společností Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684, se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, a to na dobu neurčitou ve znění dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle výroku č. I.


T: 31. 5. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP 14, a.s.