Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


61. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 5. 2021


č. 294/RMČ/2021


k návrhu na zajištění přeložek inženýrských sítí v rámci investiční akce "Zklidnění ulice

Rožmberská - úpravy křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x

Českobrodská"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci akce "Zklidnění ulice Rožmberská - úpravy křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská" se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, Dis., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci akce "Zklidnění ulice Rožmberská - úpravy křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská" se společností CETIN a.s.

T: 15. 6. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ