Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 4. 2012


č. 12/ZMČ/2012

 

k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2012


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

 

1. přidělení grantů žádostem v podoblasti kultura a umělecká činnost podle přílohy č. 1 - oblast 2a (s výjimkou žádosti uvedené v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2. přidělení grantů žádostem v podoblasti sportu, tělovýchovy a volného času podle přílohy č. 2 - oblast 2b (s výjimkou žádosti uvedené v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení

3. přidělení grantu žádosti v podoblasti podpory realizace projektu Zdravá MČ - MA 21 podle přílohy č. 3 - oblast 2c, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

4. specifikaci účelového využití přidělených grantů u žádostí č. 3, 4, 5 a 14 dle zápisu grantové komise v podoblasti kultury a volného času a žádostí č. 22, 30, 32, 38 v podoblasti sportu a tělovýchovy dle tab. oblast 2b

 

II. s c h v a l u j e

  přidělení grantů žádostem v podoblasti kultury a uměleckých činností i žádostem v podoblasti sportu, tělovýchovy a volného času podle přílohy č. 4

 

III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

 

1. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení              T: 30. 4. 2012

 

2. zajistit podepsání darovacích smluv s úspěšnými žadateli                    T: 31. 5. 2012

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OÚR, KS OKO, OE