Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 14. 5. 2013


č. 25/ZMČ/2013


k návrhu na přidělení grantů v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podporu Zdravé MČ - MA 21 a podporu tělovýchovných jednot v roce 2013Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

přidělení grantů žádostem v oblasti 2 podle seznamu v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

  1. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení

    T: 24. 5. 2013

  2. zajistit podepsání smluv s úspěšnými žadateli

    T: 31. 5. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů