Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2017


č. 18/ZMČ/2017


k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2017Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2017 podle seznamu v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2. uzavření smluv dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 64/ZMČ/2016 s žadateli v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á Radě městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního programu

T: 31. 3. 2017


2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 15. 4. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ