Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2018


č. 9/ZMČ/2018


k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. navýšení alokovaných finančních prostředků v Dotačním programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 na celkovou částku 5 840 000 Kč

2. přidělení dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 dle seznamu přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit podepsání veřejnoprávních smluv

T: duben 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ, OŘEŠ